hem..... A N N A T ..... utställningar..... info..... litteratur..... kontakt
 
....................................... 1979-1980 arbetade jag och lars ahlström tillsammans med projektet utomhusarbeten på ön
............................................... trysunda vid höga kusten. arbetet kom att bestå av två sammanlänkade delar. den ena och det
............................................... ursprungliga projektet var latexavgjutningarna av de speciella, ljusröda klippor i rappakivigranit
............................................... som skär genom ön och vidare mot finland. det andra, sprunget ur det första, var ett fotopro-
............................................... jekt att beskriva luftrummet kring arbetsplatsen på ön.

 

............................................... Luftrumsbeskrivning i 4x8 positioner

............................................... 1979...
............................................... upplevelserna av att våra handlingar under arbetet med latexavgjutningarna fick en ökad bety-
............................................... delse kom att ge upphov till en ide om ett arbete med syfte att beskriva luftrummet kring ett
............................................... speciellt markparti på trysunda. iden innebar att vi satte agerandet i centrum. tanken var, att
............................................... genom att utföra vissa (på förhand bestämda) handlingar, försöka beskriva förhållanden i luft-
............................................... rummet (främsljus och vindförhållanden) under den tid och på den plats där handlingarna var
............................................... tänkta att utföras. handlingarna skulle dokumenteras och så småningom presenteras i foto-
............................................... form. beroende på omständigheter, delvis utanför vår kontroll genomfördes inte projektet un-
............................................... der 1979, vilket inte, (visade det sig), var till någon nackdel utan tvärtom, gav oss möjligheter
............................................... att finslipa och förbereda projektet noggrannare.

............................................... 1980...
............................................... under juli månad genomfördes arbetet med luftrumsbeskrivningen. avsikten med arbetet var att
............................................... beskriva luftrummet kring den plats där handlingarna ägt rum. handlingarna har bestått i att en
............................................... figur med en vimpel, sträckt över huvudet, intagit åtta med stenar markerade positioner (se skiss).

............................................... från varje kameraposition har åtta bilder tagits, en bild för varje vimpelposition. kameran har varit
............................................... fast och riktad i en och samma riktning (se skiss).
.................................................... kameraposition 1: från öns högsta punkt (90 m.ö.h.)
.................................................... kameraposition 2: från en klippa ca 200 m från cirkelns mittpunkt.
.................................................... kameraposition 3: från cirkelns omkretslinje (r=3 m).
.................................................... kameraposition 4: från cirkelns mittpunkt.
............................................... positionerna har inte valts med några speciella avstånds- eller andra förhållanden utan har känts
............................................... från början givna.

............................................... samtidigt som dessa handlingar utfördes togs ett satllitfoto av en landsatsatellit med syfte att:
.................................................... a. dokumentera luftrumsbeskrivningen.
.................................................... b. vara luftrumsbeskrivning.
.................................................... c. vara markbeskrivning.
.................................................... d. vara tidsbestämning av a, b, och c.

 

............................................... tillbaka till annat

................................................tillbaka till arbeten

>